Beeldvorming en de effecten op de arbeidsmarktpositie

Met dit ESF-project wil de VVSG een dienstverlening ontwikkelen die positief inwerkt op de beeldvorming over leefloners op de arbeidsmarkt. De VVSG wenst zo de arbeidsmarktinschakeling van deze precaire doelgroep te faciliteren en daarmee ook hun welzijn en dit liefst op duurzame wijze.

Concreet ontwikkelen wij een nieuwe dienst, 'Tornar' genaamd. Deze dienst vormt een schakel tussen de werkzoekende en de werkgever en gaat met hen beiden aan de slag. Door alternatieve gespreksmethodieken te gebruiken, benaderen we het gesprek tussen werkzoekende en werkgever op een andere manier, om zo tot een mogelijke match komen.

Dit ESF-project is experimenteel van aard waardoor we tijdens het project bijsturen waar nodig. Dit doen we door gebruik te maken van Service Design methodieken. Meer details

Info: joke.vandewalle@vvsg.be of peter.cousaert@vvsg.be

Instrumenten voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid

Heel wat lokale besturen zijn vragende partij om zelf een actieve rol op te nemen in het lokaal arbeidsmarktbeleid, inclusief de uitvoering ervan, zodat dit nauwkeuriger aansluit is op de lokale sociaal-economische realiteit en maatschappelijke noden. 

Als overheidsniveau dat het dichtst bij de burgers staat hebben lokale besturen sneller voeling met de noden en problemen op de lokale arbeidsmarkt, of het nu gaat om individuele werkzoekenden of ondernemers, of om identificeerbare sociale groepen die om extra inspanningen vragen willen ze ingeschakeld geraken in onze samenleving. 

Afstemming en samenwerking tussen Vlaanderen, VDAB, het departement Werk en Sociale Economie en de lokale besturen, met de nodige manoeuvreerruimte voor die lokale besturen, zijn daarvoor onontbeerlijk. Met dit project gaan we op zoek naar een aanpak en de bijhorende institutionele context waarin die afstemming en samenwerking best gedijt. We inspireren ons daarvoor op goede en minder goede praktijken in binnen- en buitenland. Meer details. 
 

Info: eric.dehouwer@vvsg.be of ann.jughmans@vvsg.be

 

Recente kennisitems

Kennisitem - 29-05-2019
20.05.2019 Verordening (EU) 2019/818 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiƫle en justitiƫle samenwerking, asiel en migratie en wijz. Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/
# Europa, Mondiaal, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal read.more
Kennisitem - 29-05-2019
17.04.2019 Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het
# Europa, Mondiaal, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal read.more
Kennisitem - 29-05-2019
17.04.2019 Verordening (EU) 2019/788 betr. het Europees burgerinitiatief
# Europa, Mondiaal, Europa, Bestuur, Internationaal read.more
Kennisitem - 30-04-2019
17.04.2019 Verordening (EU) 2019/631 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011
# Europa, Mondiaal, Milieu en klimaat, Europa, Internationaal, Natuur & Milieu read.more