Geen bevel meer als er nog een schorsend RVV-beroep mogelijk is: praktische gevolgen voor OCMW-hulpverlening

De werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de gemeenten m.b.t. het afleveren van een bevel om het grondgebied (hierna bevel) te verlaten is gewijzigd. Als er tegen de beslissing van de DVZ of de gemeente nog een schorsend RVV-beroep kan worden ingediend, mag er tegelijk met die beslissing geen bevel meer afgeleverd worden. De meest voorkomende beslissingen die niet langer gepaard gaan met een bevel, zijn beslissingen m.b.t. het verblijf van EU-burgers en hun familieleden (bijlagen 20 en 21) en m.b.t. gezinshereniging met een derdelander (bijlagen 14 en 14ter). Ook al wordt er geen bevel meer afgeleverd, toch moet de gemeente de betrokkene op de datum van de beslissing (en dus met terugwerkende kracht) afvoeren wegens verlies van verblijfsrecht. Het bevel wordt dan pas afgeleverd als de beroepstermijn verstreken is wanneer er geen beroep werd ingediend of als de RVV het beroep verworpen heeft. Dat bevel zal een bijlage 13 zijn. Maar het is ook mogelijk dat er een voordien in een andere procedure afgeleverd bevel herleeft. Voor het recht op OCMW-hulpverlening wijzigt er in theorie niets. Maar in de praktijk is er wel een probleem voor de opvolging van de dossiers door het OCMW. De bijlage 13 wordt immers niet in het Rijksregister of de KSZ vermeld. Hoe moet het OCMW dan weten wanneer de steunverlening stopgezet kan worden? En ook de opvolging van die oudere bevelen die herleven is in de praktijk niet realistisch. De VVSG kaartte die aan bij de POD MI die het probleem samen met de DVZ aan het bekijken is. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Voor meer informatie verwijzen we naar de VVSG-nota's over het Recht op maatschappelijke dienstverlening bij een bijlage 35 en Geen bevel meer als er nog een schorsend RVV-beroep mogelijk is.

Nieuwe wetgeving asielprocedure en opvang asielzoekers treedt in werking

Op 22 maart 2018 treden de wetswijzigingen m.b.t. de asielprocedure en de opvang van asielzoekers in werking. De asielzoeker wordt de verzoeker om internationale bescherming en de asielaanvraag wordt een verzoek om internationale bescherming (IB). Een verzoek IB gebeurt voortaan in 3 fasen: het doen, het registreren en het daadwerkelijk indienen van het verzoek IB. Een meervoudige asielaanvraag wordt een volgend verzoek IB. De werkwijze m.b.t. de afgifte van de bijlage 13quinquies na een negatieve beslissing verandert opnieuw. De bijlage 13quinquies wordt nu pas na de definitieve negatieve beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of de RVV afgeleverd. Concreet dus na een negatieve CGVS-beslissing waartegen geen RVV-beroep wordt ingediend of na een negatief RVV-arrest. In deze VVSG-nota Nieuwe Asielprocedure en in de Kadernota Nieuwe Asielprocedure van Fedasil alsook de FAQ Nieuw Asielprocdure van Fedasil vindt u meer informatie.

Overzicht VVSG-nota's