Gemeentelijke verzelfstandiging

De gemeente kan welbepaalde beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende taken verzelfstandigen. Daartoe kan ze gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen oprichten, die met deze taken worden belast.

De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) zijn diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die werden ingevoerd door het Gemeentedecreet. De 'gewone' gemeentebedrijven (regieĆ«n) waren de voorgangers van deze IVA's. Sinds de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1.1.2019 is de juridische basis van de IVA's weggevallen. Besturen moeten ze, als ze dat willen, zelf organiseren en regelen, weliswaar met respect voor de andere regels van het DLB, bv. delegatie.

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) zijn diensten met eigen rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke vorm aannemen.
De publiekrechtelijke gemeentelijke EVA's zijn autonome gemeentebedrijven (AGB's) en gemeentelijke autonome havenbedrijven. De privaatrechtelijke gemeentelijke EVA's zijn vennootschappen, verenigingen (vooral vzw's) of stichtingen.

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur (vooral Deel 2, Titel 3) regelen sinds 1.1.2019 de organisatie van de extern verzelfstandigde agentschappen.

Het decreet lokaal bestuur is niet van toepassing op de havenbedrijven in de zin van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Op de gemeentelijke EVA's in privaatrechtelijke vorm is, naast het decreet lokaal bestuur, het gemeen recht van toepassing: het Wetboek van Vennootschappen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

Let op: vanaf 1 mei 2019 wordt het verenigings- en vennootschapsrecht gebundeld in een nieuw 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV).

Links

Recente kennisitems

Kennisitem - 19-04-2019
05.04.2019 BVR wijz. Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 04-04-2019
29.03.2019 BVR houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die
# Sport, Jeugd, Cultuur, Verzelfstandiging, Bestuur, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 04-04-2019
23.03.2019 Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
# Economie, Verzelfstandiging, Bestuur, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 25-03-2019
10.03.2019 KB tot opheffing van het KB 15.02.1999 tot uitvoering van art. 13 van de wet 21.12.1998 tot oprichting van de 'Belgische technische coƶperatie' in de vorm van een vennootschap van publiek recht
# Statuut mandatarissen, Verzelfstandiging, Bestuur read.more